•  ЕВРОПА ИМОТИ    Нашата цел е да пестим вашето време, а комуникация ви с нас да бъде улеснена!  Потърсете консултация с брокер от екипа ни:
Търсене
Ние открихме 0 резултати. Искате ли да се зареди резултатите сега?
Търсене
Ние открихме 0 резултати
Резултатите от търсенето

Речник

Публикувано от diana на април 18, 2016
| 0

Акт 14

Обикновено това са сгради завършени на груб строеж. Те са без поставени врати или дограма, но имат изграден покрив. Акт 14 е удостоверение по член 181, алинея 2, за заверен груб стоеж.

Aкт 15
Завършени сгради с довършителни работи. Акт 15 е документ, който се подписва от собственика, когато приеме обекта си напълно завършен от инвеститора.

Акт 16
Акт 16 е разрешение за ползване. При жилищните сгради той дава гаранция, че конструкцията е годна за обитаване от хора и това няма да навреди на живота им. Той се издава, след като се установи, че строителството е напълно съобразено с одобрения инвестиционен проект.

Депозит 
Депозитът е определена сума пари, която купувачът оставя на съхранение в агенция за недвижими имоти и която се явява гарант за клаузите, уговорени в депозит-разписката. Целта на оставянето на депозит от купувача е да запази имота, който е харесал, докато бъде насрочена среща за подписване на предварителен договор или за сключване на нотариален акт между него и продавача. Депозитът се оставя при определени условия (срок, цена и др.).

Капаро 
Капарото представлява парична сума, която едната страна дава на другата при сключването на договор с цел да потвърди желанието си за сключване на съответния договор. Ако сключването на съответния договор не се състои по вина на страната, получила капарото, тя го губи и другата страна го получава, обикновено в двоен размер. В случаите на сделки с имоти, капарото обикновено е в размер на 10-15% и се приспада от цената на сделката, при окончателното й плащане.

Тежест на имот 
Тежестта на имота представлява финансово задължение, с което имотът е обременен (обикновено – ипотека), като при промяна на собствеността тежестта на имота се прехвърля заедно с него и преминава към новия собственик.

Проверка за тежести на имот 
Проверката за тежести се прави в Агенцията по вписвания. Обикновено тя се прави в писмена форма – в документ, отразяващ историята на имота и всички действия, които са правени във връзка с него. Може да се направи и устно – в Агенцията по вписвания или дистанционно – от компютър със заплатен достъп до системата на АП.

Груб строеж
Груб строеж е сграда, на която са изпълнени основните ограждащите страни и покрива.

Данъчната оценка
Данъчната оценка на имота се определя от данъчен орган по норми, отчитащи вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването.

Застроена площ
Застроена площ е тази, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на имота (първия надземен етаж или на полуподземния етаж). В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и др.

Разгъната застроена площ
Разгъната застроена площ е сборът от застроените площи на всички етажи. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите. Така при къща на два идентични етажа от по 68 кв.м, застроената площ е сбор от двата, т.е. 136 кв.м

Идеални части
Правото на собственост върху определена вещ може да принадлежи на повече от едно лице. Тогава възникват отношения на съсобственост. Всеки от съсобствениците притежава идеална част от вещта. Идеална част от недвижим имот може да се продаде на трето лице, само ако останалите съсобственици откажат да я закупят при същите условия. Идеалната част може да стане реална след делба на имота, ако същият е делим. Собствениците на апартаменти в жилищни сгради обикновено имат и процент идеални части от площта на парцела, на който е построена сградата.

Пазарна цена
Цената на даден имот, която се определя според търсенето или предлагането на пазара.

Пазарна оценка
Оценка направена от лицензиран оценител отчитайки особеностите на имота и конюнктурата на пазара. Обикновено банките при отпускане на кредит за покупка на имот, изискват пазарна оценка, която се прави от професионален оценител и се заплаща на него.

Нотариални такси 
Нотариалните такси са няколко вида. Обикновените такси се събират за услуги, описани в тарифата на нотариусите и не зависят от материалния интерес или изразходваното време. Вторият вид нотариални такси се събират според удостоверявания материален интерес, като процент от сумата, визирана в услугата, която нотариусът извършва. Третият вид такси се събират в съответствие с изразходваното време според тарифа за почасово заплащане на нотариуса. Нито една от тези такси не е обект на влияние от страна на консултантите по недвижими имоти. Тези такси се заплащат на нотариуса.

Право на строеж и Отстъпено право на строеж 
Отстъпено право на строеж има, когато дадено лице придобива собственост върху сграда или отделен обект в сграда, без да придобива собственост върху земята, върху която тя е построена.

 

Тези изрази и думи са ежедневие за нас. Само в ЕВРОПА ИМОТИ ще можете да получите квалифицирана професионална консултация в сферата на имотите!